Revision

Revision tillför ett företag och dess ägare ett ekonomiskt mervärde externt och internt.

Genom att vi kvalitetssäkrar informationen ger revisionen trygghet åt ägare, kunder, leverantörer, kreditgivare och Skatteverket. Revisionen är därför både en bekräftelse och ett kvitto på att den information företaget lämnar om sin ekonomiska verklighet är korrekt. Därmed bidrar vi till att säkra bolagets förtroendekapital, öka värdet på varumärket och därmed stärka bolagets konkurrenskraft. Självklart intresserar vi oss också för företagets och dess ägares ekonomi.

Vi är en resurs/bollplank (vi har sett många olika företag i samma bransch) som ger dig som ägare bättre kontroll över bolaget och hjälper dig att dra nytta av de ekonomiska spelregler som rör ditt företag.

För dig som valt bort revision kan det uppstå situationer då en revision av valda delar av verksamheten är nyttig eller nödvändig. Vi kan erbjuda revision med särskilt syfte inom ett antal områden.

Vi hjälper dig bland annat med:

 • Lagstadgad revision
 • Särskilt efterfrågad revisionsinsats
 • Intygsgivning

Behöver du hjälp med revision?

Kontakta oss för ett personligt möte
Ladda hem vår pdf om Revision
Bokslut och årsredovisning

Bokslutet för en verksamhet ska upprättas så snart som möjligt efter räkenskapsårets slut.

Vi upprättar bokslut med bilagor, avstämningar och en korrekt årsredovisning snabbt och enligt konstens alla regler.

Vi hjälper dig med:

 • Upprätta bokslut med tillhörande dokumentation
 • Upprätta årsredovisning

Behöver du hjälp med att upprätta bokslut och årsredovisning?

Kontakta oss för ett personligt möte
Ladda hem vår pdf om Bokslut och årsredovisning
Skatterådgivning

Den svenska skattelagstiftningen av ägarledda företag är komplex och föränderlig.

Vi är specialister på ägarledda företag och vi vägleder gärna dig och ditt företag igenom aktuella och framtida skattefrågor.

Förutom vår egen breda erfarenhet och djupa kunskap samarbetar vi med ett externt nätverk av oberoende skattejurister här hemma som internationellt. Det är viktigt nu, då allt fler affärer sker över nationsgränserna.

Vi hjälper dig bland annat med:

 • Upprättande av deklarationer – för företaget och ägare
 • Avancerade momsfrågor
 • Omstruktureringar inom bolagsgruppen
 • Inkråmsöverlåtelser
 • Generationsskiften
 • Incitamentsprogram för anställda

Behöver du hjälp med skatterådgivning?

Kontakta oss för ett personligt möte
Företagsrådgivning

Vår långa erfarenhet inom revision och rådgivning gör att vi även kan vara ditt bollplank när det gäller företagsrådgivning.

Att vi är duktiga och kunniga på revision och redovisning känner alla våra kunder till och uppskattar. Många är även bekanta med flera av våra andra spetskompetenser och erfarenheter som gör att vi kan hjälpa till att vidareutveckla och förädla verksamheter praktiskt taget oavsett bransch, storlek och inriktning.

Vi jobbar tätt med flertalet duktiga redovisningskonsulter. När vi hjälper er med ert löpande ekonomiarbete så får ni mer tid över för er kärnverksamhet. Men även när det gäller verksamhetsstyrning har vi mycket att bidra med om ni behöver stöd eller hjälp.

Vi kan bidra till er verksamhet på många sätt. Vi kan vara ditt bollplank i det strategiska affärsarbetet likaväl som en operativ resurs i ert utvecklings- och förändringsarbete för att växa eller effektivisera er verksamhet. Genom vårt nätverk kan vi även bistå med juridisk kompetens.

Vi hjälper dig bland annat med:

 • Bilda aktiebolag
 • Säkerställa interna kontrollrutiner
 • Lönsamhetskalkyler och kassaflödesuppföljning
 • Upprätta budget och prognoser
 • Incitamentsprogram för anställda
 • Fusioner och omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Kompanjonsavtal

Behöver du hjälp med företagsrådgivning?

Kontakta oss för ett personligt möte
Företagsvärdering

Behovet av att beräkna ett företags värde kan uppkomma i olika sammanhang och motiven för att göra en företagsvärdering varierar.

Hur ska ditt företag värderas? Vilken värderingsmodell är den bästa? Vilken modell är gynnsammast för dig och ditt företag? Vi på Stromson har svaren.

Vanligast är att en värdering görs i samband med ett köp, en försäljning eller en investering i ett företag. Det finns många olika modeller för värdering av ett företag och lika många tankar kring värdet på ett företag. Vi hjälper dig att förstå, räkna fram och presentera värdet på den tilltänkta transaktionen.

Vi följer finansanalytikernas rekommendationer och riktlinjer vid våra värderingar. Vi använder oss främst av en kassaflödesbaserad värderingsmodell där företagets uppskattade framtida kassaflöden värderas till ett värde idag.

Vi hjälper dig med att:

 • Värdera aktierna i ditt företag
 • Ta fram beslutsunderlag för värderingen av ett tilltänkt köp av  bolag/verksamhet
 • Förbereda dig inför en förestående försäljning av ditt bolag

Behöver du hjälp med företagsvärdering?

Kontakta oss för ett personligt möte
Finansiell due diligence

Vi kan hjälpa dig analysera bolag inför ett företagsförvärv och ta fram avgörande beslutsinformation.

Står du inför ett företagsförvärv? Vi kan hjälpa dig att analysera företagets historiska lönsamhetsutveckling, aktuella finansiella ställning och kassaflöden samt granska företagsledningens antaganden om företagets framtida vinster.

Vår analys och våra slutsatser ger dig värdefull beslutsinformation i samband med värderingen av företaget och är ett stöd för dig vid förhandlingsbordet. Inte sällan det avgörande.

Vi hjälper dig med:

 • En total företagsbesiktning av ett tilltänkt objekt
 • En riktad besiktning av valda delar av ett företag/ett  verksamhetsområde
 • Analys av konkurrenters nyckeltal och resultat

Behöver du hjälp med finansiell due diligence?

Kontakta oss för ett personligt möte